dinsdag, april 20 EN | BR

Vragen over Israël beantwoord door David Maasbach

Waarom denken de Joden recht te hebben op het land Palestina? Er hebben toch ook andere volken gewoond?

De Bijbel zegt: ‘De aarde en al haar rijkdom zijn van de HERE! Hij drong het water terug, zodat droog land tevoorschijn kwam.’ – Psalm 24:1-2

God is de Schepper en Eigenaar van deze wereld. Het is de machtige God die Israël heeft uitverkoren tot Zijn eigen volk uit alle natiën, omdat Abraham, de stamvader van dit volk, God geloofde (Genesis 22 t/m 24). We zouden kunnen zeggen dat ze het land als volk direct van de Eigenaar hebben ontvangen. De Bijbel zegt dat God de inwoners van Kanaän verdreven heeft vanwege hun gruwelen.

‘Verontreinig u niet op een van deze manieren, zoals de heidense volken gewend zijn. Want omdat zij dit doen, zal Ik hen verdrijven uit het land waarheen u op weg bent. Dat hele land is verontreinigd door dergelijk gedrag. Daarom zal Ik de bewoners van dat land straffen en hen uit het land verjagen.’ – Leviticus 18:24-25

‘U moet al Mijn wetten en instellingen gehoorzamen, zodat Ik u niet uit uw nieuwe land hoef te verdrijven. U moet de gewoonten van de volken die Ik voor u verdrijf, niet overnemen, want zij doen al deze dingen waarvoor Ik u heb gewaarschuwd. Daardoor heb Ik een afkeer van hen gekregen.’ – Leviticus 20:22-23>

Gedurende eeuwen heeft Israël gewoond in het land van de belofte, totdat ze door hun zonden verstrooid werden over de aarde. Maar de Bijbel zegt ook: ‘Ook al zou u zich in de verste uithoeken van het heelal bevinden, Hij zal u vinden en terugbrengen naar het land van uw voorouders. Hij zal ervoor zorgen dat het u goed gaat, nog meer dan uw voorouders, en u in aantal doen toenemen. Hij zal de harten van u, uw kinderen en uw kleinkinderen reinigen, zodat u weer met hart en ziel van de Here, uw God, kunt houden. Zo zal Israël weer tot leven komen!’ – Deuteronomium 30:4-6

Er zijn mensen die zeggen dat al de beloften in het Oude Testament aan het volk Israël gegeven, bedoeld zijn voor de Gemeente van Jezus Christus en dat God Israël nu verder heeft uitgeschakeld. Wat denkt u hiervan?

Zolang Israël zal bestaan, zullen ook de beloften voor Israël geleden. De beloften die God heeft gegeven, gelden nog altijd voor Zijn volk. Nergens staat in de Bijbel dat de Here Zijn volk nooit meer zal aannemen. Integendeel, er staat vaak dat de Here Zijn volk weer zal aannemen en herstellen (lees het boek Ezechiël en Joël). Ook Paulus zegt dat God Zijn volk Israël niet voor eeuwig verstoten heeft.

Als alles wat God tegen Israël gesproken heeft voor de Gemeente zou gelden, dan moet de Gemeente van Jezus Christus niet alleen de zegeningen aannemen, maar ook de oordelen, vloeken enz. Maar dat wordt nooit gedaan. Men zegt dan: ‘De oordelen zijn voor de Joden.’

Uit alle beloften in de Bijbel, aan Israël of aan de Gemeente gegeven, mogen wij kracht, moed en inspiratie putten en zullen erdoor versterkt worden. Maar we moeten niet vergeten dat de beloften van zegen en bemoediging voor Israël in de eerste plaats beloften zijn voor Israël. Daarnaast hebben al deze dingen ook een geestelijke strekking voor het ‘geestelijke Israël’, dat zijn de gelovigen. Zo is er een duidelijke overeenkomst tussen de geschiedenis van het natuurlijke volk Israël en de Kerk.

Laten wij het profetische woord niet misbruiken en het niet alleen vergeestelijken, zodat men uiteindelijk het natuurlijke volk Israël uitschakelt. Israël is en blijft een apart volk, onderscheiden van de Gemeente. Het is het volk, door de Here geformeerd, en nog altijd Gods volk! (Jesaja 43:21).

Nu, in deze tijd, terwijl er nog een verharding is over Israël, worden de Joden die nu de Here Jezus aannemen als Verlosser, leden van de Gemeente en delen ze in de zegeningen van de Gemeente. Maar eens zal het volk in zijn geheel de Here aannemen en door de Here worden aangenomen om een zegen voor deze wereld te zijn. Dan zullen de vele beloften vervuld worden voor de toekomstige heerlijkheid van het volk Israël!

Wat is de reden dat de Joden eeuwenlang zo vervolgd werden?

De Bijbel zegt: ‘Er zullen slechts enkelen van u overblijven, hoewel u zo talrijk was als de sterren aan de hemel. En dit alles zal gebeuren omdat u niet luisterde naar de HERE, uw God. De HERE was blij met u, heeft veel prachtige dingen voor u gedaan en u tot een groot volk gemaakt. Maar Hij zal net zo blij zijn als Hij u vernietigt en u uit het beloofde land verdwijnen zult. Want de HERE zal u verspreiden onder de volken van het ene tot aan het andere einde van de aarde. Daar zult u heidense goden aanbidden die u en uw voorouders voor die tijd niet kenden, goden van hout en steen! Daar bij die volken zult u geen rust vinden. De HERE zal u bevende harten geven. U zult voortdurend in levensgevaar verkeren. Dag en nacht zult u bang zijn uw leven te verliezen, en elke avond zult u zich angstig afvragen of u het aanbreken van de morgen nog zult meemaken. ʼs Morgens zult u zeggen: ‘Was het maar nacht!’ En ʼs avonds zult u zeggen: ‘Was het maar ochtend!’ Die vreselijke angst zal u geen moment loslaten.’ – Deuteronomium 28:62-67

Waren de vele geboden die God aan Israël gaf niet te zwaar om te onderhouden?

De Bijbel zegt: ‘Want deze geboden zijn niet te moeilijk om nageleefd te worden. Deze wetten zijn niet hoog in de hemel zodat u ze niet kunt zien of horen en er niemand is die ze bij u kan brengen. Ze zijn ook niet aan de overkant van de zee, zo ver weg dat niemand u hun boodschap kan overbrengen. Nee, zij zijn vlakbij – in uw hart en op uw lippen – zodat u ze kunt gehoorzamen.’ – Deuteronomium 30:11-14

In Zijn grote liefde had God Israël die wet gegeven om hen te bewaren voor het kwaad. Maar omdat Hij de mens kende, heeft Hij veel verzoenoffers gegeven waardoor de mens gerechtvaardigd kon worden van zijn overtredingen. Maar de wet was maar tijdelijk. De Bijbel zegt hierover:

‘Waarvoor dient de wet dan? Die is later ingevoerd om duidelijk te maken dat er zonde is. De wet zou alleen maar gelden zolang de nakomeling (Jezus) er nog niet was die God beloofd had. God heeft de wet door engelen aan Mozes gegeven voor het Joodse volk.’ – Galaten 3:19

Het is goed om het hele hoofdstuk te lezen. De wet was hun gegeven als opvoeder, totdat Christus zou komen. De Israëlieten werden dus niet verdreven uit hun land omdat zij faalden om de wet te volbrengen, maar omdat ze de wet negeerden en verwierpen. Dit is het grote verschil.

Wat denkt u dat de toekomst van het volk Israël zal zijn?

Israël gaat een geweldige tijd tegemoet. Velen twijfelen hieraan en komen met allerlei bezwaren. Ze zeggen dat het natuurlijke Israël afgedaan heeft en dat de Gemeente van Christus het geestelijke Israël is. Maar zoals de Here nu al veel profetieën in vervulling heeft doen gaan – onder andere de terugkeer van Zijn volk – zo zal de verdere toekomst ook volgens de profetieën gaan. En wel met een geweldige glorietijd in het komende vrederijk, waarover veel Bijbelteksten spreken. Straks zullen zij hun ware roeping verstaan en de zegen over de volken brengen. Jesaja 12:4 zegt dat zij onder de volken de daden van de Here bekend zullen maken.

‘Er zal een tijd komen dat Israël wortel schiet, uitbot en bloeit en de hele wereld met haar vruchten vult!’ – Jesaja 27:6

Ook Zacharia 8:13 spreekt over de zegen die zij voor de wereld zullen zijn. Er staat verder:

‘Ja, talloze volken, waaronder ook machtige naties, zullen naar de HERE van de hemelse legers in Jeruzalem komen om te vragen om zijn zegen en hulp.’ De HERE van de hemelse legers zegt ook: ‘In die tijd zullen tien mannen uit tien verschillende volken een Joodse man bij de mouw grijpen en zeggen: ‘Wij willen ons bij u aansluiten, want wij hebben gehoord dat God met u is.’’ – Zacharia 8:22-23

Als wij het profetische woord lezen en de dingen zien gebeuren, laten wij dan buigen voor het Woord. Laten we niet hoogmoedig blijven door te denken het beter te weten dan het Woord dat de Here gesproken heeft. Neem het aan als waarheid en buig voor de soevereine wil van God. Hij heeft een uitverkoren volk. Hij zal het volkomen herstellen en meer glorie geven dan ooit tevoren. Juist over de profetieën die gaan over de toekomst van het volk Israël, zei God in het Oude Testament vele keren:

‘Ik heb het gesproken, Ik zal het ook doen.’

Als er één land en volk is dat een grootse toekomst te wachten staat, dan is het Israël.

Gelooft u dat er nog meer oorlogen zullen komen tegen Israël?

De Bijbel zegt: ‘‘Laten alle volken zich verzamelen in het ‘Dal waar de HERE oordeelt,’ want daar zal Ik zitten om hen allemaal te vonnissen. Sla de sikkel er nu in, want het is tijd om te oogsten. Vooruit, trap de druiven plat in de perskuip, want hij is boordevol en stroomt zelfs over van de goddeloosheid van die mensen.’ Massaʼs mensen wachten in het dal op hun vonnis. Want de dag van de HERE komt eraan in het Dal van het Oordeel. De zon en de maan zullen worden verduisterd en de sterren zullen verbleken.
De HERE brult uit Sion en laat zijn stem in Jeruzalem weerklinken zodat de hemel en de aarde beven. Maar voor zijn volk Israël zal de HERE een toevluchtsoord zijn, een veilige vesting. ‘Dan zult u eindelijk weten dat Ik, de HERE, uw God ben en mijn woonplaats is gevestigd op Sion, mijn heilige berg. Jeruzalem zal heilige grond zijn waarover geen vreemde legers meer zullen trekken.’ – Joël 3:12-17

Het betekent geen rust voor Israël, want de Bijbel zegt dat de volken daar zullen samenkomen uit de vier windstreken van de aarde (Openbaring 16 en Ezechiël 38). Het zal een tijd van grote benauwdheid zijn voor Israël zijn (Jeremia 30:7). Toch zal dit machtige leger Israël niet kunnen vernietigen. God Zélf zal Zijn volk uitredden door neer te dalen uit de hemel (Zacharia 14:3-4).

Alle volken van vandaag en in de toekomst zullen ervaren dat Israël een zware steen is om op te tillen, en de volken zullen zich daaraan verwonden (Zacharia 12:3). Het zal de Here God zijn, die alle volken zal slaan die tegen Israël optrekken in die laatste eindstrijd (Zacharia 12:9). Hij zal ze stukslaan, zoals men pottenbakkerswerk stukslaat (Psalm 2:9). En Jezus Christus zal de antichrist die de legers aanvoert, verteren, vernietigen en overwinnen (2 Thessalonicenzen 2:8).

Gelooft u dat de Joden de tempel zullen herbouwen?

De Bijbel zegt: ‘De ‘mens van zeer grote zonde’ zal opstaan, die tot ondergang is gedoemd. Hij zal God uitdagen en alles omverwerpen wat de mensen vereren. Hij zal zelfs in de tempel van God gaan zitten en beweren dat hij God is.’ – 2 Thessalonicenzen 2:3-4

Jezus zegt hierover: ‘Als jullie dan de ontzettende gruwel in de heilige plaats zien staan, waar de profeet Daniël het over had…’ – Mattheüs 24:15

‘‘Daarom,’ zegt de HERE, ‘Ik zal medelijden hebben en terugkeren naar Jeruzalem. Mijn tempel zal worden herbouwd en ook Jeruzalem zal weer herrijzen.’ – Zacharia 1:16

Nu de Joden het oude gedeelte van Jeruzalem weer bezitten, waar eens de tempel stond, kunnen wij verwachten dat in de toekomst de tempel weer herbouwd zal worden. Wat heerlijk is het dat we over deze dingen niet hoeven te strijden, maar rustig mogen afwachten en de woorden van de boodschappers van God in ons hart mogen bewaren totdat we het zien en ervaren.

Denkt u dat de Joden eens Jezus Christus zullen aannemen als de beloofde Messias?

De Bijbel zegt: ‘Broeders en zusters, ik wil u het geheim van Gods plan met Israël vertellen, om te voorkomen dat u afgaat op uw eigen ideeën. Voorlopig moet een deel van de Israëlieten niets van Jezus Christus hebben. En dat duurt totdat de grote massa uit de andere volken in Gods koninkrijk is ingegaan. Dan zal heel Israël gered worden. Dat staat ook in de Boeken: ‘De grote bevrijder zal uit Sion komen om het kwaad van Israël weg te doen.’ ‘Dit is mijn afspraak met hen: Ik zal hun zonden wegnemen.’ Zij staan dus vijandig tegenover het goede nieuws van Jezus Christus. Daar hebt u voordeel van. Maar omdat zij vanouds het volk zijn dat God uitgekozen heeft, houdt Hij nog steeds van hen. Want als Hij iets zegt, komt Hij er niet op terug. En als Hij in genade iets heeft gegeven, blijft het gegeven.
Vroeger verzette u zich tegen God. Maar omdat de Israëlieten zich tegen Hem hebben verzet, heeft Hij u nu genade gegeven. Nu zijn zij het dus die zich tegen God verzetten, terwijl u genade hebt gekregen. Maar de bedoeling daarvan is dat zij ook genade zullen krijgen. Want God heeft alle mensen aan de ongehoorzaamheid overgegeven om hun allemaal genadig te kunnen zijn.’ – Romeinen 11:25-32

Delen.

Comments are closed.

X