zaterdag, juni 19 EN | BR

Waarom worden onze media, linkse partijen, en activistische moslims zo geëmotioneerd en boos door de confrontatie tussen Israël en de Palestijnen? Waarom worden zij niet op dezelfde manier of nog meer emotioneel en boos door de meest gruwelijke aanslagen die continu plaatsvinden in het Midden-Oosten van moslims die moslims doden? Daar kan maar één antwoord op zijn: JODEN! Israël is de enige Joodse staat op aarde en daarin vinden zij allemaal hun gezamenlijke vijand.

ISRAËL EN HET MIDDEN-OOSTENCONFLICT

Al meer dan 70 jaar staat het conflict in het Midden-Oosten centraal in het wereldnieuws. We horen voortdurend over bombardementen, raket- en luchtaanvallen tussen de Joden en de Palestijnen. Wereldleiders zijn bezig met onderhandelingen om beide volken in vrede op datzelfde stukje land te laten wonen.

Als wij iets willen begrijpen van de problematiek in het Midden-Oosten, zullen wij moeten teruggaan naar de Bijbel. De Bijbel is duizenden jaren oud, maar is vandaag nog steeds relevant en actueel. De Bijbel spreekt namelijk over de oorsprong van dit conflict.

GODS BELOFTE AAN ABRAHAM EN ZIJN NAGESLACHT

Het begon allemaal duizenden jaren geleden, toen God een stukje land uitkoos en het onvoorwaardelijk gaf aan Zijn vriend Abraham. Dit stuk land werd ook wel Kanaän genoemd. Wij kennen het vandaag als Israël of Palestina. Duizenden jaren geleden zei God tegen Abraham:

 ‘Dit verbond zal overgaan op elke nieuwe generatie, voor altijd. Ook voor uw kinderen en hun kinderen zal Ik een God zijn. Het land Kanaän zal voor altijd van u en uw nakomelingen zijn. En Ik zal uw God zijn.’ – Genesis 17:7-8

Deze belofte geldt dus ook vandaag. Maar wat is nu het probleem? Het probleem is dat er meer volken zijn die zeggen dat Abraham hun vader is. Ze liegen niet, want dit is waar. Abraham had meerdere zonen. En die zonen beroepen zich op de erfenis van hun vader, zeker als het gaat om het land dat hij bezat: het land Kanaän. Op zich is het begrijpelijk dat ze dit doen. Maar waar wringt dan de schoen? Om dit te begrijpen, moeten we weten wat zich in die tijd afspeelde tussen God en Abraham.

ISMAËL EN ISAAK

Sara, de vrouw van Abraham, kon geen kinderen krijgen. Abraham en Sara waren kinderloos. Maar God had tegen Abraham gezegd: ‘Abraham, Ik ga jou een zoon geven. Deze zoon die Ik jou beloof, zal jouw erfgenaam worden’ (zie Genesis 15:1-6). Jaren gingen voorbij, en nog altijd waren Abraham en Sara kinderloos. Maar Sara bedacht een plan en zei tegen Abraham: ‘Abraham, we hebben geen kinderen en ik kan geen kinderen meer krijgen. Maar ik heb een idee. Neem mijn slavin Hagar en krijg met haar een kind. Dan hebben we in ieder geval een erfgenaam.’ Abraham vond dit een goed idee. Hagar werd zwanger en gaf Abraham zijn eerste zoon. Ze noemden hem Ismaël. Maar Ismaël was niet de zoon die God aan Abraham en Sara beloofd had. Want die zoon zou geboren worden uit Sara, en niet uit Hagar. Ismaël was het gevolg van een idee van Abraham en Sara, maar dit was zeker niet Gods plan.

Door een groot wonder werd Sara zwanger en baarde op 90-jarige leeftijd een zoon. Ze noemden hem Isaak. Ismaël was de eerstgeborene die volgens traditie alles, inclusief het land Kanaän, zou erven. Maar Isaak was de zoon van de belofte. God had namelijk gezegd:

‘Wat uw vrouw Sarai betreft, zij zal niet langer Sarai heten, maar Sara (Prinses). Ik zal haar zegenen en u een zoon bij haar geven! Ja, Ik zal haar zegenen en haar moeder maken van grote volken! Zij zal koningen voortbrengen.’ – Genesis 17:15-16

Abraham kreeg nog meer zonen. Isaak en zijn broers groeiden samen op. Uit Isaak kwamen de Joden voort en uit zijn broers de Arabieren.

ISAAK IS DE ZOON VAN DE BELOFTE

Op een dag ging Sara naar Abraham en zei: ‘Abraham, ik wil niet dat Ismaël, de zoon van mijn slavin, zal erven met mijn zoon Isaak. Ik wil dat je Hagar en haar zoon Ismaël wegstuurt’ (zie Genesis 21:9-10). Abraham zag dit niet zitten, want hij hield ook van Ismaël, zijn oudste zoon. Maar toen zei God tegen Abraham:

 ‘U hoeft u geen zorgen te maken over die twee. Doe wat Sara heeft gezegd, want alleen Isaaks kinderen zullen uw nakomelingen genoemd worden. Maar ook Hagars zoon zal Ik stamvader van een volk maken, omdat hij ook een zoon van u is.’ – Genesis 21:12-13

Hoewel God Ismaël erkent als het nageslacht van Abraham, behoort de erfenis van het land Kanaän toe aan Isaak en zijn nageslacht. Dat is wat de Bijbel zegt! Zo heeft God dit met Abraham afgesproken, duizenden jaren geleden. De belofte van dat stuk land rustte op de zoon die God aan Abraham en Sara beloofd had. Het was Gods plan om door de geslachtslijn van Abraham, Isaak, Jakob en koning David, Zijn eigen Zoon, Jezus Christus, de Redder van de wereld, geboren te laten worden. Omdat God Ismaël wel erkent als nakomeling van Zijn vriend Abraham, belooft Hij ook van Ismaël een groot volk te maken.

CONFLICT TUSSEN ISAAK EN ZIJN BROERS

70 jaar na Christus werd Jeruzalem belegerd door de legers van Titus. Nadat de inwoners wanhopig tot het einde toe weerstand hadden geboden, werd de stad overmeesterd en verwoest. Meer dan 1.000.000 Joden vonden hierbij de dood. De overgebleven Joden werden als een kudde dieren op slavenschepen over de hele wereld uiteengedreven. Slechts een handjevol Joden bleven achter. De tijd van de heidenen brak aan. Eeuwen gingen voorbij en Rome regeerde Palestina met krachtige hand. Op enkelen na, was het voor de Joden verboden om terug te keren naar hun thuisland.

Toen brak de tijd aan dat het machtige Rome, dat Israël zo zwaar vervolgd had, van binnenuit begon te scheuren. Tegen de vijfde eeuw na Christus begon het rijk te wankelen onder de aanslagen van de barbaren uit het noorden. Het duurde niet lang of Rome ging ten onder en was niet meer!

In 637 nam het zwaard van de islam bezit van Jeruzalem. Niet lang daarna begonnen de Arabieren op de oude Tempelberg met de bouw van de moskee van Omar. In de tijd die verstreek, hebben verschillende heidense volkeren Jeruzalem succesvol in bezit genomen, totdat de Turken in 1517 de macht kregen. Zij hebben Jeruzalem 400 jaar geregeerd! In feite hebben de Arabieren het gebied slechts een hele korte tijd in hun bezit gehad. In die tijd woonden er Arabieren in Israël, maar de Joden hebben er altijd gewoond. Zij het in die tijd slechts een handjevol. Noch de Arabieren, noch de Joden hadden zeggenschap over het land tijdens de overheersing van de Romeinen, de kruisvaarders, de Mongolen en de Turken.

Hoe het ook zij, de Joden hebben Palestina altijd als hun thuisland gezien en keken reikhalzend uit naar hun terugkeer en de wedergeboorte van een Joodse staat. Door alle eeuwen heen hebben zij, waar ze zich ook in de wereld bevonden, de aanspraak op hun vaderland Israël met hart en ziel levend gehouden, door de belofte die God aan hun geloofsvader Abraham heeft gedaan. Er was een belangrijke reden voor deze geweldige hoop die de verstrooide Joden hadden. Want hoewel er in de boeken duidelijk gesproken was over het oordeel dat hen zou overkomen als ze ongehoorzaam zouden zijn, voorspelden de boeken ook een geweldige opleving en wedergeboorte door de terugkeer van de Joden naar hun vaderland Israël. (Ezechiël 34:13, 36:9-10, 33-35)

JODENHAAT IS VAN ALLE TIJDEN

Door alle eeuwen heen zijn de Joden in oorlog geweest en omringd door landen die erop uit waren, en vandaag nog steeds uit zijn, op hun totale vernietiging. Kijk maar eens naar de plattegrond van Israël en de Arabische wereld. Het roodgekleurde vlak is het totale oppervlak van de Arabische wereld en het witte, kleine stipje is het strookje land van Israël. De enige democratie in het Midden-Oosten! Als de Arabische broeders zo begaan zijn met de Palestijnen, waarom is er dan niemand die een stukje land opoffert om hun broeder in vrede te laten leven? Waarom moet dat per se van dat kleine strookje land dat God aan de Joden heeft gegeven tot een eeuwig bezit?

Maar niet een van de Arabische broeders zal ooit een stukje land van hun immens gebied opofferen om hun Palestijnse broeder te helpen. Want de boze die hierachter zit, haat het Joodse volk, omdat uit dit geslacht Jezus, Gods Zoon, de Messias, is voortgekomen. Vaak is men erop uit geweest om het hele Joodse volk uit te roeien. We kennen de geschiedenis in het boek Esther, dat Haman alle Joden wilde uitmoorden. En Hitler en zijn beulen, die tijdens de Tweede Wereldoorlog 6.000.000 Joden de dood heeft ingejaagd. Het is een groot wonder dat een deel van de Joden de Holocaust heeft overleefd. Alleen God Zelf heeft hen kunnen bewaren voor een totale uitroeiing.

 Jodenhaat is nog altijd een gevoelig onderwerp. Ook vandaag zijn er overal anti-Joodse gevoelens te vinden. Dit wordt ook antisemitisme genoemd. Er zijn veel leiders die niets liever willen dan Israël van de kaart vegen, met Iran voorop. Wat een haat!

De meeste westerse media en politici herkennen totaal niet hoe demonisch het Iraanse regiem is. Elke keer weet dit regiem heel slinks hen allemaal om de tuin te leiden door zich naar buiten toe voor te doen en de schijn op te houden dat hun regering net zo democratisch is als de onze. Maar de waarheid is totaal anders! De mannen die wij in het Westen zien als de leiders van Iran, zijn in feite alleen maar marionetten van de opperste leider met zijn clan, die de plaatsvervanger is van de messias op aarde. Dit regiem deinst voor niets en niemand terug. Want dood, verderf, verwoesting en chaos zijn de vruchten van hun boom. Wanneer je de Bijbel niet kent, ben je niet in staat om de duivelse geesten achter deze mannen en dit regiem te erkennen en te doorgronden. Ook onze media en politici niet! Zij hebben geen enkel besef wie zij zien wanneer zij geconfronteerd worden met deze duivels die zich voordoen als engelen van het licht. Zij staren het kwaad in het gezicht en hebben geen idee wie zij voor zich hebben. Zij zien wat zij willen zien en beseffen daarbij niet dat deze geesten alleen maar de ondergang van deze wereld voor ogen hebben. En daarbij is elk middel geoorloofd, zoals de inzet van terreuraanslagen en zelfs atoomwapens. Ik zie onze politici al praten, met in hun gedachten dat ze heel wat hebben bereikt met hun politiek correcte onderhandelingen zoals ze dat hier ook gewend zijn om te doen. Maar die boze geesten lachen hun in het gezicht uit en gaan gewoon door om ons allemaal een rad voor de ogen te draaien. Hebben we wat dit betreft dan helemaal niks geleerd van de jaren 30 van de vorige eeuw? Het antwoord is: NEE! Denk hier maar aan wanneer je onze Nederlandse media en politici over Iran hoort praten.

DE TERUGKEER VAN DE JODEN NAAR HUN EIGEN STAAT ISRAËL

Maar vergeet bij dit alles niet dat de belofte van God aan Abraham, Isaak en Jakob (wiens naam God Zelf later veranderde in ‘Israël’) als een paal boven water staat. God zorgt ervoor dat alles wat Hij door Zijn profeten voorspeld heeft, zal uitkomen.

Rond 1900 keerden de eerste Joden terug en zij kochten grote stukken woestijnland terug van de Turken. Na een aantal jaren keerden er meer Joden terug en steeds kwamen ze in bezit van meer land. Zo kwam het land dat eens aan Abraham, Isaak en Jakob was beloofd, legaal weer in handen van de Joden.In 1948 is een van de grootste profetieën uit de Bijbel in vervulling gegaan, toen David Ben-Gurion de staat Israël uitriep. God begon dat land te zegenen. Het woestijnland werd vruchtbaar en kwam tot volle bloei. Steeds meer Joden keerden terug naar het land dat God hun onder ede gegeven had. Maar de broers vechten vandaag nog altijd om de erfenis van hun vader Abraham.

DE OORSPRONG VAN HET CONFLICT

Dit is nu het grote probleem in het Midden-Oosten dat veel mensen en politieke leiders in de wereld niet begrijpen. Hier vindt de oorsprong plaats van het langslepende conflict tussen de Joden en de Palestijnen met hun Arabische broeders. Aan de ene kant heb je Isaak en zijn nageslacht, de Joden. En aan de andere kant heb je Ismaël en zijn broers met hun nageslacht, de Arabieren. Beide volken claimen Abraham als hun stamvader. Het land Kanaän in de dagen van Abraham claimen de Joden als Israël en de Palestijnen als Palestina. Beiden maken aanspraak op Jeruzalem als hoofdstad. Wie heeft nu recht op dat kleine strookje land aan de Middellandse Zee dat zo veel verdeeldheid in de wereld zaait? Het antwoord ligt in wat God tot Abraham gesproken heeft. De altijddurende erfenis van het stuk land Kanaän behoort zonder compromis toe aan de Joden, want God heeft gezegd: ‘Want alleen Isaaks kinderen zullen uw nakomelingen genoemd worden.’

In dit licht is het niet juist om over ‘bezette gebieden’ te spreken, ofwel gebieden die Israël zogezegd ‘bezet’ zou hebben. Daar is namelijk geen enkele sprake van! Wanneer we de situatie in het licht van de Bijbel zien, dan zijn er een aantal Arabische broeders die in de loop der jaren gebieden van Israël bezet hebben. Het land Kanaän, dat God aan Abraham, Isaak, Jakob en hun nageslacht tot een eeuwig bezit heeft gegeven, strekt zich uit tot vér in het huidige Irak. Dit is hun erfdeel dat ze van God hebben ontvangen. Nogmaals: voor altijd!

De wereldleiders zoeken naar een compromis om die twee broers op datzelfde stukje land te laten wonen. Hun onderhandelingen zijn ver gekomen, maar ze komen er niet uit. Want de Joden én de Palestijnen willen Jeruzalem allebei als hun hoofdstad, met voor de één een tempel en voor de ander een moskee.

WAAROM JERUZALEM ZO BELANGRIJK IS

Jeruzalem is geen havenstad of metropool. Het is niet eens een grote stad. En toch is Jeruzalem dé stad die de wereldgeschiedenis bepaalt. Voor de Joden is Jeruzalem het hart van het land Israël, dat God aan hun aartsvaders Abraham, Isaak en Jakob onder ede heeft beloofd en gegeven. Uit alle delen van de wereld komen de Joden naar Jeruzalem om daar te bidden bij de heilige Klaagmuur, die hen helemaal terugbrengt naar de grote tempel die daar eens stond. Voor de moslims is Jeruzalem de heilige stad waar hun profeet Mohammed, zoals zij zeggen, naar de hemel is gegaan. Dus Jeruzalem is voor de moslims een van de heiligste plaatsen ter wereld. Voor de christenen is Jeruzalem de stad waar Jezus Christus als 12-jarige jongen de kerkleiders onderwees in de tempel. Het is de stad waar Jezus, net buiten de muren van Jeruzalem, gekruisigd werd op Golgotha. Het is de stad waar Hij werd begraven, waar Hij is opgestaan, waar Hij terug naar de hemel is gegaan, en waar Hij, zoals Hij beloofd heeft, zal terugkomen. Jeruzalem is dus voor de Joden, de moslims en de christenen een ongelooflijk belangrijke stad. Maar er is nog meer. De Bijbel zegt:

‘De Here heeft Jeruzalem uitgekozen. Daar wilde Hij graag wonen. Hij zei: ‘Dit is de plaats waar Ik altijd rust zal vinden. Hier wil Ik graag wonen.” – Psalm 132:13-14

Jeruzalem is dus de stad die God heeft uitgekozen om in te wonen. Daarmee is Jeruzalem de ondeelbare stad van de levende God. Jeruzalem heeft vele hoogte- en dieptepunten in zijn bestaan gekend. De stad is vaak verwoest, maar altijd weer herbouwd. God heeft over Jeruzalem gezegd:

 ‘Ik zal Jeruzalem en Juda als een beker wijn laten zijn waarvan de volken rondom beneveld zullen raken. Zij zullen Jeruzalem belegeren en ook de overige steden van Juda. Jeruzalem zal een zware steen zijn die als een last op de wereld ligt. Al zullen alle volken ter wereld zich verenigen in een poging haar te verwijderen, toch zullen zij allemaal door haar worden verpletterd.’ – Zacharia 12:2-3

Met andere woorden: alle landen krijgen met Jeruzalem te maken, waardoor ze het Midden-Oostenconflict worden ingezogen. Dat wordt ook steeds duidelijker door alle anti-Israëlische protesten die er in de wereld plaatsvinden, en met name in de westerse wereld. De intense haatgeest in het hart van de Arabische broeders tegen hun broertje Isaak is door alle immigratie meegenomen naar het Westen en verspreidt zich in rap tempo onder ons. De Arabische gezinnen – in tegenstelling tot westerse gezinnen – vermenigvuldigen zich zonder mate, waardoor de protestmarsen steeds groter en heftiger zullen worden. Het is iets waar links Nederland en Europa totaal geen besef van heeft met hun ongebreidelde, blinde immigratiebeleid. Maar vergis je niet: de enorme, diepgewortelde haat ten opzichte van hun broertje Isaak, die al in de kleine Arabische kinderharten geplant wordt, richt zich niet alleen tot Joden, maar ook tot alle niet-moslims. We oogsten nu al wat we de afgelopen decennia gezaaid hebben.

Alle wereldleiders, inclusief onze Nederlandse politici, maken een fout als ze denken dat ze het conflict in Israël zomaar kunnen oplossen met hun zogenaamde politiek correcte en diplomatieke besprekingen. Jeruzalem is namelijk niet een stad van een mens. Het is de stad van de levende God. Hij heeft Jeruzalem uitgekozen als Zijn stad, Zijn woning.

EEN EEUWIG VERBOND

Laten we nog heel even kijken naar het gesprek tussen God en Abraham:

 ‘En Abraham zei tegen de Here: ‘Och Here, het zou al mooi zijn als Uw belofte voor Ismaël zou gelden.’ Maar God zei: ‘Nee, uw vrouw Sara zal een zoon krijgen die Isaak (Gelach) zal heten en Ik zal Mijn verbond ook met hem en zijn nakomelingen sluiten, voor altijd. U hebt Mij gevraagd of Ik Ismaël ook wil zegenen, dat zal Ik zeker doen. Zijn nageslacht zal groot zijn en onder zijn nakomelingen zullen twaalf vorsten zijn. Maar Mijn verbond sluit Ik met Isaak, die Sara volgend jaar om deze tijd ter wereld zal brengen.’’ – Genesis 17:18-21

God Zelf heeft gesproken. Als God eenmaal gesproken heeft, kun je dat als mens niet zomaar veranderen, hoe graag je dat ook wilt. Jeruzalem kun je dus niet zomaar opdelen tussen deze twee broers, wat men vandaag uit alle macht probeert te doen. Jeruzalem is de ondeelbare stad van de levende God Zelf. Deze stad heeft God gegeven aan Abraham, Isaak en Jakob en zijn nageslacht. God heeft het hun als een eeuwig bezit gegeven, ook vandaag. Er is vandaag niets veranderd aan wat God gesproken heeft.

EEN ONOPLOSBAAR CONFLICT

De Bijbel leert ons dat dit conflict onoplosbaar is. Het zal nooit lukken om deze twee broers op datzelfde stukje land in vrede te laten leven, en al helemaal niet om Jeruzalem op te delen tussen hen. Toch zegt de Bijbel dat er op een bepaald moment een soort compromis wordt gesloten, waardoor het eindelijk vrede lijkt.

‘Terwijl de mensen zeggen: ‘Er is rust en vrede, er dreigt geen enkel gevaar’, zal de vernietiging hen plotseling overvallen, zoals de weeën een zwangere vrouw. Zij zullen nergens heen kunnen vluchten.’ – 1 Thessalonicenzen 5:3

Het is slechts een stilte voor de gigantische storm die zal komen. In groten getale zal men vanuit de hele wereld optrekken naar Jeruzalem om een einde aan dat eeuwenoude conflict te maken. En dan, als iedereen op het punt staat aan te vallen, komt God en begint de slag bij Armageddon! Wat er dan gebeurt, kun je lezen in mijn boek: Wereldschokkende Gebeurtenissen. (Verkrijgbaar bij theblessingfamilybookstore.nl)

Delen.

Comments are closed.

X