woensdag, maart 3 EN | BR

De meeste mensen hebben geen enkel besef welke strategieën en tactieken boze krachten gebruiken om ons land in de afgrond te storten. Zelfs veel christenen laten zich bewust of onbewust door de boze gebruiken om zijn doel te verwezenlijken. Dit laat zien dat het mogelijk is om een “christen” te zijn, en in dezelfde tijd deel te zijn van het probleem en niet de oplossing.

De apostel Paulus zegt het zo:
‘Zij weten dat God dit (dingen die God verboden heeft) niet kan toestaan. Want wie zoiets doet, verdient de dood. Maar toch doen ze het. Erger nog: ZIJ VINDEN HET PRACHTIG ALS ANDEREN ERAAN MEEDOEN.’ – Romeinen 1:32

Wat zegt Paulus hier eigenlijk?

Hij zegt dat je niet eens zelf hoeft deel te nemen aan de zondige activiteiten van de boze. Alleen al door het goed te keuren en anderen aan te moedigen, ben je volgens Paulus net zo schuldig als degene die de zonde doet. Dat geldt overigens ook als je een foto of filmpje ‘liket’ op social media of je blessing geeft aan iets wat tegen Gods regels en geboden ingaat.

Er zijn veel dingen waarmee de boze probeert ons land naar de ondergang te brengen. Ik noem er slechts 5. 

DE EERSTE AANVAL VAN BOZE KRACHTEN OM ONS NAAR DE ONDERGANG TE BRENGEN:

 • HET VERWARREN VAN ONZE SEKSUELE IDENTITEIT

De Bijbel is heel duidelijk als het gaat over gender, ofwel geslacht. 

‘God schiep daarop de mens als Zijn evenbeeld. Als MAN en VROUW schiep Hij hen.’ Genesis 1:27

Hier staat dat de mens geschapen is naar Gods beeld en gelijkenis. Als jij denkt dat God verward is in wie Hij is, dan heb je het mis. God is in het geheel niet verward in Zijn identiteit. Hij is wie Hij is! Datzelfde geldt voor ons mensen die Hij geschapen heeft. Wij zijn geschapen naar Zijn gelijkenis en we zijn wie we zijn.

Daar kan en mag geen verwarring over zijn!

Als jij mannelijke genitalia hebt, dan maakt het niet uit hoe jij je vanbinnen voelt. Dan is jouw gender MAN en niet vrouw. Andersom geldt dat ook! Juist op dit gebied weten boze krachten vandaag heel veel verwarring te stichten. We zien een hele jonge en nieuwe generatie waarvan niet weinigen in verwarring zijn over hun identiteit.

Hiermee probeert de boze verdeeldheid in ons land te zaaien en de zonde te normaliseren. Hiervoor gebruikt hij alle modernste middelen van social media, zodat de nieuwe generatie opgroeit met het beeld van 2 mannen of 2 vrouwen die heel innig met elkaar zijn. Hoe meer zij dit zien, des te meer het taboe eraf gaat. En hoe minder erg zij het vinden, des te meer zij zich met deze levensvorm gaan identificeren. Je kan vandaag de televisie niet meer aanzetten, of je ziet wel 2 homo’s of 2 lesbiennes op beeld verschijnen. Of het nu is in de politiek, entertainment, een spelshow of zelfs kinderprogramma’s. Op elk terrein zijn boze krachten binnengedrongen met de bedoeling dat het heel normaal is om LGBT+ te zijn.

Wat is jouw boodschap als christen aan al deze mensen in de LGBT+ gemeenschap?

 • Accepteer je het?
 • Gedoog je het?
 • Ga je erin mee?
 • Zwijg je, want je wilt niet intolerant zijn?
 • Houd je je mond, want je wilt niet kwetsend zijn?
 • Draai je eromheen?
 • Lach je het weg?

Op deze manier laat je jezelf door de boze als een instrument gebruiken om zijn aanvallen op onze maatschappij te promoten. Want de Bijbel zegt heel duidelijk dat God de mens als man of vrouw heeft geschapen. En bovendien een man voor een vrouw en een vrouw voor een man. En NIET anders!

‘U mag geen geslachtsgemeenschap hebben met een man zoals u dat met een vrouw heeft, het is een gruwel in de ogen van de Here.’ – Leviticus 18:22

‘Daarom heeft God hen losgelaten en zijn hun slechte begeerten hun de baas geworden. Het is zelfs zo erg dat de vrouwen zich van een natuurlijk seksueel leven hebben afgekeerd en op tegennatuurlijke wijze met elkaar omgaan. En met de mannen is het al even erg. Die willen niets meer weten van een natuurlijke seksuele omgang met vrouwen, maar branden van begeerte naar elkaar. Mannen die schandelijke dingen doen met andere mannen! Zo ondervinden zij de straf die ze verdienen voor hun afdwalen van God.’ – Romeinen 1:26-27


DE TWEEDE AANVAL VAN BOZE KRACHTEN OM ONS LAND NAAR DE ONDERGANG TE BRENGEN:
 

 • HET AFBREKEN VAN ONZE GEZINSSTRUCTUUR

In Nederland scheiden ongeveer 30.000 (DERTIGDUIZEND) mensen per jaar.

Er was een tijd dat de trouwbeloften: in goede en kwade dagen, in armoede en rijkdom, in ziekte en gezondheid en tot de dood ons scheidt nog iets betekenden en waarde hadden. Maar de boze probeert het denken van de mens te beïnvloeden met de gedachte dat we recht hebben op geluk. En als ik in mijn huwelijk niet meer gelukkig ben met degene met wie ik ben, dan heb ik het recht om te scheiden, mijn partner te verlaten en mijn geluk bij een ander te vinden.

Overspel, misbruik, huiselijk geweld en dergelijke daargelaten.

Hoewel men altijd wel oog heeft voor kinderen en kleinkinderen, zal het besef van de enorme negatieve effecten van de scheiding van mama en papa op hun leven nooit diep genoeg doordringen. De diepe wonden van de scheiding komen meestal pas tot uiting wanneer zij zelf de weg van een huwelijk bewandelen en op het punt staan te trouwen.

De Bijbel spreekt over de waarde van het huwelijk tussen man en vrouw:

‘God heeft de mens gemaakt als man en vrouw. Een man zal zijn vader en moeder verlaten, zich bij zijn vrouw voegen en werkelijk één met haar worden. Zij zijn niet langer twee, maar één. En geen mens mag scheiden wat God heeft samengebracht.’ – Mattheüs 19:4-6

DE DERDE AANVAL VAN BOZE KRACHTEN OM ONS LAND NAAR DE ONDERGANG TE BRENGEN:

 • ABORTUS

Ik heb hierover een boodschap gebracht met de titel: PRO-LEVEN.

Daarom zal ik nu niet al te diep op dit onderwerp ingaan. Maar het hele plan van de boze is om abortus te normaliseren, zodat we ons niet meer voelen aangesproken en ons niet meer ertegen verzetten. Ook niet als anderen dit doen.

De boze verdraait het zo dat we abortus geen moord meer noemen. We kijken niet meer naar de vrucht in de buik van mama als een levend wezen, maar als ‘slechts’ een klompje vlees. Terwijl de Bijbel heel duidelijk spreekt over de waarde van het leven vóór de geboorte:

‘Ik kende u al voordat Ik u vormde in uw moeders buik. Al voor uw geboorte heb Ik u bestemd om mijn profeet voor de volken op aarde te zijn.’ – Jeremia 1:5

‘U hebt mij immers in de buik van mijn moeder gemaakt. Mijn hele lichaam werd door U geweven. Ik prijs U, omdat U mij zo prachtig hebt gemaakt. Alles wat U doet, is wonderbaarlijk. Alles in mij getuigt daarvan. U zag elk van mijn botten, terwijl zij in het verborgene werden gemaakt. U zag mij al toen ik nog geen vorm had. Elke dag van mijn leven stond toen al in Uw boek opgeschreven.’ – Psalm 139:13-16

Waar het met abortus voornamelijk om gaat, is dat veel christenen de naam van Jezus belijden, maar niet hun stand innemen VOOR HET LEVEN en TEGEN ABORTUS.

Vraag jezelf eens af:

 • Steun ik de mensen die abortus plegen?
 • Steun ik de politieke partijen die wetten maken om abortus te legaliseren?
 • Of ben ik een christen die mijn stand tegen abortus inneemt om het onschuldige levende wezen in de buik van mama te beschermen?

DE VIERDE AANVAL VAN BOZE KRACHTEN OM ONS LAND NAAR DE ONDERGANG TE BRENGEN: 

 • HET ZAAIEN VAN VERDEELDHEID ONDER CHRISTENEN

Boze krachten willen verdeeldheid zaaien, zodat christenen niet meer in eenheid bij elkaar kunnen komen. De boze begrijpt heel goed de woorden van Jezus, toen Hij zei: Een huis dat verdeeld is, valt uit elkaar. Het is een gegeven dat wanneer mensen in eenheid bij elkaar komen, zij sterker zijn dan wanneer zij verdeeld zijn.

Jezus bad:

‘Ik vraag U, Vader, of zij net zo één mogen zijn als U en Ik. U bent in Mij en Ik ben in U. Laat hen ook zo in Ons zijn. Dan zal de wereld geloven dat U Mij gestuurd hebt.’ – Johannes 17:21

Enkele manieren waarop boze krachten vandaag enorme verdeeldheid zaaien:

 • RAS

Er zijn nog altijd mensen in de kerk die een probleem hebben als hun kind wil trouwen met iemand uit een ander ras. Ik heb het er niet over dat papa en mama een voorkeur hebben, maar dat ze een probleem hebben! Ik heb het ook niet over de goede waarschuwing van ouders dat die ander misschien een sterk afwijkende cultuur heeft waarmee men rekening moet houden.

Nee, ik heb het over christenen die denken dat hun ras boven het andere verheven is, waardoor hun zoon of dochter zich verlaagt door met hem/haar in het huwelijk te treden. Wanneer jij zo iemand bent, dan werk je mee aan het zaaien van verdeeldheid in plaats van samenbrengen.

Wat er echt toe doet in een gelukkig huwelijk, is niet het ras, maar de vraag: kan jouw zoon of dochter met die partner die hij/zij wil trouwen, de weg van de Here in hun leven gaan en hun roeping vervullen?

Volgens de Bijbel is elk volk en ras gelijk. De apostel Petrus zegt:

‘Het is mij nu pas echt duidelijk dat God geen onderscheid maakt tussen mensen. Hij aanvaardt ieder die ontzag voor Hem heeft en die doet wat Hij wil, ongeacht tot welk volk die persoon behoort.’ – Handelingen 10:34-35

 • POLITIEK

Wanneer je niet met andersdenkenden kunt communiceren zonder dat je kwaad en agressief wordt, dan draag je bij aan verdeeldheid. Linkse krachten zijn over het algemeen heel polariserend. Lees mijn blog over de intense, diepgewortelde haat tegen Donald Trump.

 • DENOMINATIE

De boze houdt veel christenen en kerken altijd bezig met twistgesprekken over de doop, het spreken in tongen, de gaven van de Geest, vrouwelijke sprekers enzovoort. Wanneer wij aan al dit getwist meedoen, dragen we bij aan het zaaien van verdeeldheid. En dat alleen maar om onze standpunten te verdedigen ten opzichte van christenen die God ook liefhebben, maar op bepaalde vlakken anders denken. (We hebben het hierbij niet over fundamentele waarden, zoals het bloed van Christus of dat Jezus de Zoon van God is.)

Zo moet het niet zijn, zegt de apostel Paulus. Laten we het erover eens zijn dat we het niet in alles met elkaar eens zijn. En laten we elkaar respecteren en in waarde laten. Paulus zegt:

‘God is trouw. Hij heeft u geroepen om samen één te zijn met Zijn Zoon, onze Here Jezus Christus. Maar, broeders en zusters, in de naam van de Here Jezus Christus smeek ik u eensgezind te zijn. Maak het met elkaar in orde, zodat u weer één van hart en ziel bent.’ – 1 Korinthiërs 1:9-10

DE VIJFDE AANVAL VAN BOZE KRACHTEN OM ONS LAND NAAR DE ONDERGANG TE BRENGEN: 

 • EMOTIONELE WANORDE

Een ongelooflijk groot aantal mensen in ons land worstelt vandaag met depressie en gedeprimeerdheid. Het is gewoon schrikbarend hoeveel mensen rondlopen met de gedachte aan zelfmoord en mensen die verslaafd zijn aan drugs, alcohol en medicijnen. Maar de Bijbel zegt:

‘De Zoon van God is gekomen om aan de activiteiten van de duivel een einde te maken.’ – 1 Johannes 3:8

En Jezus zegt:

‘Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed.’ – Johannes 10:10

NOG EVEN DIT

Stel jezelf eens 2 vragen:

 • Ben ik een christen?
 • Geloof ik wat de Bijbel zegt? 

Als jouw antwoord JA is:

Dan kun niet in dezelfde tijd boze krachten steunen in hun werk om ons land naar de ondergang te helpen.

Misschien zeg jij: maar hoe doe ik dat dan?

Bijvoorbeeld:

 • Door naar een bruiloft te gaan waar 2 mensen van hetzelfde geslacht in de echt verbonden worden en hun foto’s op social media te liken, terwijl dit compleet tegen Gods Woord ingaat.
 • Door je stand niet in te nemen tegen abortus en voor de bescherming van het ongeboren kind, als je in gesprek raakt met voorstanders hiervan.
 • Door racistische denkbeelden te hebben en die bewust of onbewust door te geven aan je kinderen en kleinkinderen.
 • Door je trouwbeloften niet serieus te nemen en in overspel te leven.
 • Enzovoort

Tot slot nog even de balans.

We leven vandaag – zeker ten opzichte van veel andere landen – gelukkig nog altijd in een vrij land waar je, binnen de grenzen van de wet, mag denken, zeggen en leven zoals je wilt. Laten we deze vrijheid alsjeblieft koesteren en bewaken. Dat wil zeggen: als je NIET wilt leven naar de wetten en regels die God in de Bijbel geeft, DAN MAG DAT. Dat is jouw recht! Jij hebt het recht om te leven zoals jij wilt. Dat is jouw keuze! Maar ik aan de andere kant heb IN DEZELFDE VRIJHEID het recht om een leven te leiden dat overeenkomt met de normen, waarden en principes van God.

En dit is precies waar het vandaag botst! Daarom is het belangrijk dat christenen hun stand innemen TEGEN de dingen die boze krachten willen gebruiken om ons land naar de ondergang te brengen.

Wij doen daar niet in mee en zeggen, net als Jozua: ‘Ik en mijn gezin, wij zullen de Here dienen!’ – Jozua 24:15

Delen.

Comments are closed.

X